Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าเปา เรื่อง กำหนดจัดเวทีให้ความรู้ด้านกระบวนการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อทบทวน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนฯ(พ.ศ.2561-2564)ระดับหมู่บ้าน
18-6-2561

               ไฟล์แนบ :