Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

เทศบัญญัติตำบลสันป่าเปา เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2558
1-5-2558

               

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558ไฟล์แนบ : 680.pdf