เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document


  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

"พร้อมบริหารและให้บริการสาธารณะ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุขและสังคมเชิงบูรณาการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึงตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองให้

ได้มาตรฐาน รองรับการขยายตัวในอนาคต

3. การส่งเสริมและขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ชุมชน

5. การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน

 

  
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.